Misioni

Pas shumë shekujsh përpjekjesh për të krijuar një qendër të Njohurive Universale për Botën e Re në Mafra, Pallati i Markezëve ka mirëpritur Universitetin e Vlerave, duke prezantuar një model të ri të Edukimit Gjithpërfshirës të individit në harmoni me Natyrën, përball paradigmave të reja globale për të jetuar në një botë të fragmentarizuar.

Në këtë mënyrë, ne krijojmë një perspektivë shumëdimensionale dhe gjithpërfshirëse të personit të plotësuar në dimensionet e tij njohëse, fizike, emocionale dhe shpirtërore, nëpërmjet një kombinimi vlerash që tejkalojnë kulturat, fetë dhe njohuritë e pashprehura dhe që i japin kuptim veprimeve në shërbim të mirëqënies dhe lumturisë së individit dhe shoqërisë.