Kompetencat

Kompetencat që Duhen Zbuluar

Moduli ALB2EU – LED on Values ndjek një referencë të kompetencave që duhet të zhvillohen tek fëmijët dhe të rinjtë që strukturohet në tre fusha kryesore – kompetencat personale, sociale dhe qytetare.

Ushtrimet dhe lojërat edukative të organizuara për këto tre fusha të kompetencave, promovojnë përsosmërinë personale, profesionale dhe qytetare të qytetarëve të së nesërmes.

Dominimi i kompetencave kryesore i këtyre tre fushave arrihet nga zotërimi i Vlerave të caktuara.

Kompetencat Personale: Orientimi i Busullave 

Vlerat që i pajisin fëmijët dhe të rinjtë me një kapacitet të integruar të vetëdijës dhe qartësisë për të orientuar qëllimin e tyre të jetës, “busullën” e tyre në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme.

Kompetencat Shoqërore: Të Gjitha në Bord 

Vlerat që në ndërvarësi me të tjerët, mundësojnë që fëmijët / të rinjtë të fillojnë rrugën e tyre në shoqëri, duke lundruar drejt destinacioneve harmonike në marrëdhëniet familjare dhe profesionale të së ardhmes së tyre.

Kompetencat Qytetare: Eksplorimi i Deteve 

Vlera që mbështesin kontributin e tyre për shoqërinë, në të cilën duhet të ndajnë zbulimet e tyre mbi vlerat personale dhe sociale, me një ndjenjë përgjegjësie për trashëgiminë e tyre.