Modeli

Vlerat Universale – Baza e Kompetencave

Individuale <-> Universale

  • Proçes jo-disociues.
  • Lejon realizimin personal dhe rritjen e qytetarimit.
  • Ndërveprimi midis tërësisë dhe unitetit.
  • Një sistem etik i brendshëm dhe universal, që orienton çdo individ drejt lumturisë – aspirata përfundimtare Universale.

 

“(Dashuria është) vlera supreme rreth së cilës të gjitha vlerat e tjera morale mund të integrohen në një sistem etik të vlefshëm për të gjithë njerëzimin”

Pitirim Sorokin,
Sociolog i Harvardit