Objektivat

Objektivat e Moduli ALB2EU – Programit LED on Values:

 • Rivlerësimi i Shkollës si një hapësirë e të Mësuarit Social, duke përfshirë drejtuesit e shkollave, mësuesit, asistentët, nxënësit, familjet dhe aktorë të tjerë të komunitetit;
 • Promovimi i një Kulture të Karakterit, Vlerave dhe Qytetarisë në territoret ku zbatohet përmes një programi lokal të Edukimit të Vlerave në komunitetin e shkollës;
 • Përgjithësimi i një programi që formon, trajnon, monitoron dhe vlerëson kompetencat personale, sociale dhe qytetare;
 • Trajnimi i edukatorëve bazuar në një referues të kompetencave të Edukimit për Vlerat;
 • Matja e impaktit të programit LED:
  • në përvetësimin e kompetencave;
  • në sjelljen pro-shoqërore;
  • në përformancën shkollore të përfituesve.
 •